تجلیل از خانواده ی شهدای مداح استان کردستان

از خانواده های شهدای مداح تجلیل به عمل آمد