مداح شهید محمدصادق احمدی

شهید محمدصادق احمدی‌نام پدر: صفرعلی‌تاریخ تولد: 1347/1/2محل تولد: روستای‌ بهارلو از توابع شهرستان قروهتاریخ شهادت: 1362/1/28محل شهادت: روستای‌ هزارقلعه مریوان
شهید محمدصادق احمدی